Skip to content

STUDIUJ W EUROPIE, STUDIUJ W POLSCE!​

Zrób pierwszy krok w kierunku edukacji na światowym poziomie

Zdaj egzamin APUI w 3 krokach, dołącz do najlepszych i pomnóż swoje szanse na stypendium!
Dołącz do programu APUI 

Zyskaj dostęp do programów anglojęzycznych:

Pomagamy uniwersytetom w opracowywaniu programów dwujęzycznych, dzięki czemu możesz studiować w języku angielskim, eliminując barierę językową.

Możliwości wymiany i stypendiów w UE:

Będziesz mieć dostęp do międzynarodowych programów wymiany i stypendiów, które otwierają drzwi do globalnych doświadczeń edukacyjnych.

Studiuj na najlepszych polskich uniwersytetach:

Wybieraj spośród czołowych uniwersytetów w Polsce i wybierz program dostosowany do Twoich zainteresowań i przyszłych kwalifikacji zawodowych.

Skorzystaj ze wsparcia w adaptacji:

Zapewniamy wskazówki w sprawach administracyjnych, takich jak uzyskanie wizy, rejestracja na uniwersytecie i znalezienie mieszkania, dzięki czemu Twoja adaptacja będzie przebiegać sprawniej.

Buduj sieć kontaktów:

zyskasz możliwości nawiązania kontaktu z innymi studentami, pracownikami naukowymi i profesjonalistami na całym świecie, co może być nieocenione zarówno dla Twojej edukacji, jak i kariery.

Rozwijaj swoją karierę:

Dzięki międzynarodowej ekspozycji i sieci kontaktów odkryjesz wyjątkowe możliwości stażu i zatrudnienia, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Weź udział w międzynarodowych projektach badawczych:

Promujemy współpracę naukową pomiędzy uczelniami, dając Ci szansę na udział w międzynarodowych projektach badawczych i konferencjach.

Jak aplikować?

Dołączając do APUI i przystępując do procesu egzaminacyjnego, masz szansę nie tylko uzyskać dostęp do najlepszych uczelni bez dodatkowych egzaminów, oferujących najciekawsze i najbardziej przyszłościowe kierunki studiów prowadzone przez praktyków, ale również możesz zdobyć wiele stypendiów, wspierając tym samym swoją edukację i rozwój zawodowy. Dołącz do nas już dziś i otwórz drzwi do bogatej i perspektywicznej przyszłości!

Szczegółowa procedura aplikacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie odpłatne:

Cudzoziemcy zobligowanie są do zarejestrowania się i wypełnienia aplikacji w elektronicznym systemie APUI, oraz przesłania za jego pośrednictwem skanów dokumentów. Wysłane przez kandydatów dokumenty są rzetelnie sprawdzane na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego. W celu dodatkowej weryfikacji przesłanych danych oraz potwierdzenia znajomości języka, w jakim będą odbywały się studia kandydat zostaje poproszony o nagranie, poprzez uczelniany system, rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której udziela odpowiedzi na otrzymane dopiero w momencie rozpoczęcia nagrywania pytania weryfikujące.
Dopiero po weryfikacji dokumentów, stopnia znajomości języka, a także po dokonaniu opłaty czesnego kandydat otrzymuje dokumenty niezbędne do starania się o wizę – zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia oraz zaproszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące studiów. Oryginały dokumentów wraz z ich kopiami osoba przyjęta na studia dostarcza do Działu Rekrutacji niezwłocznie po przyjeździe do Polski,

Wymagane dokumenty

 1. Formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu uczelnianego,
 2. Poświadczoną przez uczelnie kopię świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, a w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia co najmniej studiów I stopnia i suplementem do dyplomu,
 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły średniej lub studiów,
 4. Jedną aktualną fotografię (35x45mm) zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisaną czytelnie imieniem i nazwiskiem, a także identyczną fotografię w formie elektronicznej,
 5.  Kopię dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (jeżeli obowiązuje) oraz kopię dowodu wpłaty czesnego,
 6. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 7. Polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub kopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub zaświadczenie o objęciu powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021.1285 t.j. z pózn, zm.) lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP),
 8. Poświadczoną przez uczelnię kopię paszportu i aktualnej wizy lub innego dokumentu potwierdzającego zezwolenie na pobyt na terenie RP,
 9. Poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego (jeśli cudzoziemiec jest w posiadaniu dokumentu),
 10. Poświadczoną przez uczelnię kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego (jeśli cudzoziemiec jest w posiadaniu dokumentu i dokument ten jest wymagany)
 11. Poświadczoną przez uczelnię kopię Karty Polaka (jeśli jest posiadana),
 12. Ślubowanie
 13. Dwa podpisane egzemplarze umowy o naukę wraz z podpisanym Zarządzeniem Rektora w sprawie opłat, a w przypadku osób niepełnoletnich także przez rodziców/opiekuna prawnego.

Uwaga: dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości (dotyczy wyłącznie dokumentów, zaświadczeń, dyplomów uzyskanych za granicą).
Baza tłumaczy przysięgłych prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/en/translators/
Zeskanowane kopie ww. dokumentów należy przesłać do Systemu Rejestracji Internetowej. Jeżeli kandydat zakwalifikuje się na studia, dokumenty należy złożyć w Biurze Studentów Międzynarodowych.

Ponadto kandydaci, którzy dyplom ukończenia szkoły średniej (świadectwo dojrzałości/maturalne) lub studiów wyższych uzyskali za granicą, składają dodatkowo tłumaczenie dyplomu i transkryptu ocen ukończenia szkoły średniej w przypadku aplikowania na studia I stopnia oraz tłumaczenie dyplomu i suplementu do dyplomu w przypadku aplikowania na studia II stopnia, tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub język angielski w zależności od języka wykładowego. Warunkiem przyjęcia na studia I stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów wyższych. Natomiast warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie co najmniej dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia I stopnia, którzy świadectwo uzyskali za granicą składają:

1. Świadectwa lub inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej wykształcenie uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
Albo też
2. Dokument uznany na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadectwo lub inny dokument wydany za granicą powinien być zalegalizowany lub opatrzony Apostille. Warunek dotyczący uznania w drodze decyzji administracyjnej świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą nie dotyczy świadectwa lub innego dokumentu wydanego przez szkołę lub instytucję edukacyjną w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach.

Na etapie rozpatrzenia dokumentów weryfikujemy zgodność dokumentów kandydatów z wymaganiami najczęściej korzystając z https://kwalifikator.nawa.gov.pl

Dlaczego Polska?

Szerokie możliwości edukacyjne

w Polsce działa prawie 400 instytucji szkolnictwa wyższego oferujących ponad 800 programów w języku angielskim.

Strategiczne położenie w Europie

Jako część Unii Europejskiej i strefy Schengen, Polska leży w sercu Europy. kandydatów, przyszłych ambasadorów Twojej uczelni.

Niskie bezrobocie

Polska utrzymuje stosunkowo niską stopę bezrobocia na stabilnym poziomie, dlatego łatwo jest znależć pracę w trakcie studiów.

Ranking wysokiego bezpieczeństwa

Global Peace Index plasuje Polskę na 29. miejscu wśród 163 krajów na świecie, znacznie bezpieczniejszym niż Stany Zjednoczone, które zajmują 121. miejsce.

Siła gospodarcza i stabilność

Polska charakteryzuje się solidną i stabilną gospodarką.

Koszty życia

Wśród krajów UE Polska oferuje stosunkowo niskie koszty utrzymania.

konkurencyjne ceny studiów

Uniwersytety w Polsce oferują niedrogie programy, a czesne zaczyna się już od 2500 EUR rocznie.

Różnorodne miasta akademickie:

Studenci mogą wybierać spośród wielu tętniących życiem miast akademickich, takich jak Wrocław, Kraków, Warszawa, Lublin, Białystok, Rzeszów, Poznań i Gdańsk.

Potencjał turystyczny kraju

Polska, bogata w różnorodne krajobrazy, takie jak morze, góry, rejony z jeziorami oraz rozległe lasy, oferuje nie tylko naturalne piękno, ale także bogactwo dziedzictwa kulturowego, zabytków, oraz instytucji kulturalnych, czyniąc ją fascynującym miejscem do zwiedzania.