Skip to content

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

WPROWADZENIE

Stowarzyszenie na rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni sp. z o.o. (dalej: „Stowarzyszenie”) pragnie poinformować Państwa o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies wyjaśniamy, jakie dane osobowe zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy.

Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska, dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies ma zastosowanie, kiedy odwiedzają Państwo nasze strony oraz korzystają z naszych rozwiązań i innych serwisów, w tym strony z wydarzeniami, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej. Niniejsza Polityka prywatności może być uzupełniona dodatkowymi oświadczeniami dot. prywatności lub warunkami, które zostaną Państwu przekazane.

O NAS

Administratorem wszelkich danych osobowych przekazywanych firmie Stowarzyszenie na rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Plac Ireneusza Gugulskiego 1, 02-661 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000697770, posiadającą NIP: 5213796988, REGON: 368461782 (zwaną dalej „Stowarzyszenie”)

JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERAMY?

Rodzaj zbieranych przez nas danych osobowych jest zależny od relacji między Państwem a nami i świadczonymi przez nas na Państwa rzecz Usługami. Do celów związanych z ww. Relacją, korzystaniem ze strony internetowej i świadczeniem ww. usług możemy zbierać Państwa następujące dane osobowe:

  1. Personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu

  1. Informacje związane z pracą, np. stanowisko i inne informacje dotyczące zatrudnienia lub edukacji

  1. Dane uwierzytelniające konta, takie jak hasła i inne informacje zabezpieczające wykorzystywane do celów uwierzytelniania i uzyskiwania dostępu

  1. Informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego i karty kredytowej i debetowej do przetwarzania płatności

Informacje o aktywności, takie jak informacje na temat Państwa działań w ramach poruszania się po naszych Usługach i tego, z których elementów naszych Usług najczęściej Państwo korzystają, oraz informacje dotyczące chęci zamówienia towarów i/lub usług, listy życzeń, preferencji, zainteresowań itp. Inne informacje udostępniane przez Państwa za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY DANE OSOBOWE

My i nasi zewnętrzni dostawcy możemy zbierać dane osobowe z następujących źródeł:

  1. Bezpośrednie interakcje, takie jak te, których dokonują Państwo w trakcie rejestracji na nasze Usługi.

  1. Dane od osób trzecich, takie jak informacje ze stron internetowych osób trzecich lub inne informacje, które udostępnili Państwo do publicznego wglądu lub informacje dostarczane przez osoby trzecie, w tym, między innymi, przez rząd i odsprzedawców danych

  1. Technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie, logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Zebrane dane osobowe są wykorzystywane w celu, w którym zostały przez Państwa przekazane; w szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo określonych i innych uzasadnionych celach. Dla przykładu, jeżeli skorzystają Państwo z formularza kontaktowego na naszej stronie, będziemy korzystać z informacji, które Państwo w nim podali, celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Możemy ponadto wykorzystywać te informacje do udoskonalania naszego procesu obsługi klienta.

Zgodność przetwarzania z prawem to jedna z podstawowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych – przetwarzamy je w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia odpowiednich kroków przed jej zawarciem;

  1. przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami – na przykład do poprawy jakości naszych produktów i usług;

  1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych;

  1. w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę.

W zależności od tego, jakie podejmują Państwo działania w stosunku do nas i w Usłudze możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. Zarządzania naszą relacją z Państwem i naszym przedsiębiorstwem, tj. między innymi zarządzania Państwa dostępem do Usług i Państwa korzystaniem z nich. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do wykonania umowy;

  1. Udoskonalania naszych Usług i tworzenia nowych produktów, tj. między innymi zapraszania Państwa do udziału w ankietach i personalizowania Państwa doświadczeń związanych z naszymi Usługami. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;

  1. Prowadzenia marketingu, tj. między innymi zarejestrowania Państwa zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych w stosownych przypadkach. Ten rodzaj przetwarzania odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub nasze prawnie uzasadnione interesy;

  1. Prowadzenia rekrutacji, tj. między innymi dokonywania oceny kandydatów do pracy. Ten rodzaj przetwarzania ma na celu podjęcie odpowiednich kroków przed zawarciem umowy lub ma miejsce w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę;

  1. Udoskonalania naszych Usług i tworzenia nowych produktów, tj. między innymi zapraszania Państwa do udziału w ankietach i personalizowania Państwa doświadczeń związanych z naszymi Usługami. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;

  1. W innych celach związanych ze wsparciem biznesu, tj. między innymi zarządzania zamówieniami, zarządzania finansowego i podatkowego, zarządzania ryzykiem i zgodnością oraz raportowania do podmiotów zewnętrznych. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny do celu wypełniania obowiązku prawnego, któremu podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na mocy obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych lub z uwagi na nasze prawnie uzasadnione interesy.

UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania Państwu możliwie najlepszych Usług i zapewnienia rozwoju naszego przedsiębiorstwa możemy udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz firmy lub wybranym osobom trzecim. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, co do którego w dobrej wierze uważamy, że wymaga od nas ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Możemy udostępniać dane między innymi:

  1. innym jednostkom stowarzyszonym lub zależnym Stowarzyszenie, np. w celu zapewnienia rozwiązań technologicznych wspomagających Usługi, które świadczymy;

  1. naszym dostawcom usług, np. do zarządzania usługami lub hostingu usług i/lub zarządzania rozwiązaniami technologicznymi wspomagającymi Usługi, które świadczymy lub hostingu takich rozwiązań;

  1. naszym partnerom biznesowym, w zakresie, w jakim dokonali Państwo zakupu produktu lub usługi takiego partnera biznesowego lub wyrazili zainteresowanie takim produktem lub taką usługą, weszli z takim partnerem biznesowym w interakcję lub w inny sposób wyrazili zgodę na udostępnianie mu swoich danych osobowych;

  1. organizacjom członkowskim, akredytacyjnym i zawodowym, np. w celu przekazywania informacji o wykorzystywaniu naszych Usług organizacjom, które zapewniają Państwu do nich dostęp i/lub w celu monitorowania liczby punktów przyznanych za uprawnienia zawodowe i dokonywania ich wymiany;

  1. organizacjom biorącym udział w przeniesieniu przedsiębiorstwa np. na rzecz kupującego lub podmiotu będącego następcą prawnym w przypadku sprzedaży lub dowolnej innej transakcji handlowej powiązanej z naszym przedsiębiorstwem lub jego częścią;

  1. innym podmiotom, np. w stosownych przypadkach na potrzeby przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zachowania zgodności, zarządzania ryzykiem, rozwoju przedsiębiorstwa i/lub spraw związanych z utrzymaniem ładu korporacyjnego lub

  1. organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe wewnątrz spółki lub na rzecz osób trzecich w innych państwach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym obowiązującymi wzorcowymi klauzulami UE. Zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podmioty podlegają obowiązkowi stosowania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia ochrony danych osobowych i mogą uzyskiwać dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie Państwa na ich podstawie.

Stosownie do tego informujemy, że:

  1. w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
   1. w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
   1. przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

    1. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAMY OCHRONĘ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W całym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy wewnętrzne ramy obejmujące procedury i minimalne normy w celu zachowania bezpieczeństwa Państwa danych. Ponadto nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy usług mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego ich obowiązki. Dokładniej i zgodnie z przepisami prawa podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, zabezpieczenia informatyczne i inne), aby zapewnić poufność i integralność Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki je przetwarzamy.

JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA

Będziemy przestrzegać Państwa praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W zakresie, który zapewniają Państwa lokalne przepisy o ochronie danych, w tym europejskie przepisy o ochronie danych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Prawo dostępu („uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”): prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przetwarzamy.

  1. Prawo do sprostowania danych („dokonania korekty Państwa danych osobowych”): prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.

  1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): prawo do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub wykonania umowy. W niektórych przypadkach Państwa dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usług i jeśli nie dostarczą nam Państwo takich informacji, wówczas mogą Państwo nie mieć dostępu do korzystania z takich Usług lub z niektórych ich funkcji.

  1. Prawo do przenoszenia danych („przekazywania Państwa danych osobowych”): prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu danych osobowych należących do Państwa. Ten zapis ma zastosowanie do określonych danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za Państwa zgodą lub oparte na umowie, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania od nas ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. W określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy.

  1. Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Państwa indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie uzasadnionej podstawy prawnej. W ww. przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba ze wykażemy istnienie istotnych przyczyn uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach mają Państwo bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu bezpośredniego.

Wycofanie zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie; dla przykładu, po wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji o naszych Usługach mają Państwo prawo do wycofania jej w dowolnym czasie.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw i/lub uzyskania dalszych informacji na temat traktowania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z działem „KONTAKT” poniżej.

Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa pytania (prośby) lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Państwa krajowego organu ds. ochrony danych.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies wykorzystujemy do optymalizacji naszych stron internetowych i analizowania ruchu internetowego. Okazjonalnie w przypadku gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą świadomą zgodę, możemy wykorzystywać pliki cookie od osób trzecich, w tym z wtyczek społecznościowych, celem umożliwienia Państwu natychmiastowego podzielenia się dotyczącymi nas rozważaniami i informacjami oraz we własnych celach marketingowych.

Pliki cookie i podobne technologie (łącznie zwane „Plikami cookie”) to niewielkie pliki tekstowe lub piksele, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki cookie mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie od osób trzecich mogą zbierać informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem.

Możemy wykorzystywać pliki cookie z jednej z czterech kategorii przedstawionych poniżej. Banner dotyczący plików cookie umieszczony na naszej stronie ułatwia Państwu zarządzanie preferencjami dotyczącymi nieobowiązkowych kategorii plików cookie. Ponadto baner zawiera podsumowanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych w ramach tych kategorii.

Niezbędne pliki cookie – te obowiązkowe pliki cookie są potrzebne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych.

Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają dostęp do dodatkowych funkcji na naszych stronach.

Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług analitycznych, które pomagają nam udoskonalać funkcje naszej strony i doświadczenia użytkowników.

Preferencyjne pliki cookie – te pliki cookie mogą być stosowane do zbierania informacji i publikowania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych stronach internetowych.

Tutaj można znaleźć dodatkowe informacje na temat plików cookies.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron firmy Stowarzyszenie lub osób trzecich, których polityki prywatności mogą różnić się od naszej. Nie odpowiadamy za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych.

Ponadto nie odpowiadamy za informacje, ani treści zamieszczone na takich stronach. Linki do innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Państwa z takich stron i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach, które mogą Państwo odwiedzić za pośrednictwem naszej strony.

W konkretnych wypadkach Stowarzyszenie może przekazać Państwu dodatkowe lub inne polityki prywatności, dotyczące tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez określoną Usługę.

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z formularza „ZAPYTANIA I ŻĄDANIA”. Mogą Państwo również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z formularza „ZAPYTANIA I ŻĄDANIA”

Jeżeli uważają Państwo, że nie reagujemy na Państwa pytania (prośby) lub nie zgadzają się Państwo z naszymi praktykami w zakresie ochrony prywatności danych, mogą Państwo również wnieść skargę do Państwa krajowego organu ds. ochrony danych.

W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o potwierdzenie tożsamości, jeśli to stosowne, oraz o podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć Państwa żądanie. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Państwa żądania podamy powód naszej decyzji.

AKTUALIZACJE POLITYKI

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności i plików cookie i każde inne konkretne oświadczenie dotyczące prywatności. Po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki prywatności i plików cookie dodamy do niniejszego Oświadczenia dotyczącego prywatności nową datę.

Warszawa, 21.05.2024r.