Skip to content

Stowarzyszenie na Rzecz Internacjonalizacji Polskich Uczelni

O nas

Powstałe w 2017 roku Stowarzyszenie Polskich Uniwersytetów na rzecz Internacjonalizacji (APUI) podejmuje współczesne wyzwania edukacji międzynarodowej w Polsce. Jako organ przedstawicielski, podstawową rolą APUI jest ułatwianie internacjonalizacji instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) poprzez strategiczne konsultacje i projekty współpracy.
Logo-strona-V3-S

Misja i wizja

Nasza misja

Wspieranie uczelni w zwiększaniu międzynarodowej wymiany studentów i wykładowców, promowanie polskich uczelni na świecie
przyczynek do rozwoju globalnego społeczeństwa wiedzy.

W perspektywie krótkoterminowej APUI skupia się na zachęcaniu większej liczby uczelni do oferowania programów w języku angielskim i wyposażeniu ich w umiejętności potrzebne do przyciągnięcia studentów zagranicznych.

Nasza wizja

APUI dąży do zjednoczenia polskich uniwersytetów pod swoim przewodnictwem, pozycjonując Polskę jako preferowaną destynację dla studentów na całym świecie.

Dołącz do naszej misji

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z bycia częścią APUI

Zarząd

Prezes
dr Zdzisław Rapacki
Ekonomista. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGH. Specjalny Przedstawiciel Dyrekcji Międzynarodowej Organizacji Pracy dla Gruzji. W latach 1996-2004 Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta RP, a w latach 2004-2010 Ambasador RP w Genewie. Minister Pełnomocny Ambasady PR w Londynie, Przedstawiciel Polski przy Międzynarodowej Organizacji Turystycznej w Madrycie oraz II Sekretarz w Tokio. Odznaczony m.in. Komendantem Francuskiej Legii Honorowej, Wielkim Krzyżem Zasługi Chile, Komendantem Pogoni i Orderem Wielkiego Ks. Gedymin, dowódca Orderu Wschodzącego Słońca Japonii
Wiceprezes
Prof. Jan Fazlagić,
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Pełnomocnik Rektora ds. Projektów i Rozwoju w AFIB Vistula. Ekspert w zakresie zarządzania szkołą, edukacji, innowacji w edukacji i zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług; jeden z prekursorów Zarządzania Wiedzą w Polsce. Autor książki Kreacje w biznesie (Poltext 2015). Od prawie 15 lat współpracuje z wieloma samorządami lokalnymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, szkoli kadrę kierowniczą w oświacie. Współautor wielu ekspertyz dla przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego. Stypendysta dwóch prestiżowych stypendiów Fulbright Senior Scholarship (2006-2007) i Marie Curie Research Fellowship (2002-2003). Autor dziesięciu książek i ponad 250 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Od 2009 roku organizuje konferencje z cyklu „Innowacyjne zarządzanie w edukacji”.

Statut

STOWARZYSZENIA NA RZECZ INTERNACJONALIZACJI POLSKICH UCZELNI

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

STOWARZYSZENIE NA RZECZ INTERNACJONALIZACJI POLSKICH UCZELNI zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, określonych niniejszym Statutem.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017, poz. 210, z późn. zm.), niniejszego Statutu oraz pozostałych przepisów obowiązującego prawa.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza jej granicami.
§ 3

Siedzibą Stowarzyszania jest miasto Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych.
Angielskim odpowiednikiem nazwy Stowarzyszenia jest „Association of Polish Universities for Internationalization”.
§ 5

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie działań mających na celu internacjonalizację szkół wyższych,
2) inspirowanie i wspomaganie szkół wyższych w procesie rozwoju wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych,
3) promocja polskich uczelni poza granicami Polski,
4) współuczestnictwo w budowie europejskiego i światowego społeczeństwa opartego na wiedzy,
5) integracja środowiska akademickiego i współpraca w budowaniu przez uczelnie strategii mobilności akademickiej,
6) działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego,
7) prowadzenie działań na rzecz kształcenia studenta, jako obywatela o szerokim doświadczeniu międzynarodowym i międzykulturowym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie działań na rzecz promocji uczelni poza granicami Polski,
2) współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie wymiany międzynarodowej studentów i pracowników naukowych,
3) zapewnienie rektorom szkołom wyższym zaplecza informacyjnego i doradczego w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego,
4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
5) rozpoznanie barier oraz proponowanie sposobów likwidacji ograniczeń hamujących efektywny rozwój mobilności akademickiej,
6) propagowanie mobilności akademickiej wśród całej społeczności szkół wyższych
7) współpracę z organami i jednostkami działającymi na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego, 8) przeprowadzanie szkoleń oraz innych przedsięwzięć mających na celu wspomaganie procesu internacjonalizacji szkół wyższych.

Postanowienia niniejszego Rozdziału odnoszą się również odpowiednio do innych jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i wszystkich podmiotów działających w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.
Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w nim przez swojego przedstawiciela.

§ 9

Stowarzyszenie skupia członków:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, pragnąca wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnianie celów Stowarzyszenia.
Podstawą nabycia członkostwa jest uchwała Zarządu podjęta na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.

§ 11

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, zgadzająca się z jego celami i przedmiotem działalności oraz na rzecz których zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
Nabycie statusu członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia.
Nabycie statusu członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.

§ 13

Członkom zwyczajnym przysługuje: 1) czynne i bierne prawo wyborcze, 2) prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 3) prawo udziału w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, 4) prawo do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do: 1) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 2) przestrzegania niniejszego Statutu, Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

Przepis § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do członków wspierających, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Członkowie wspierający mają także prawo zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, jednakże mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:
pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
uchwały Zarządu podjętej: a) z powodu nieprzestrzegania Statutu, Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, b) z powodu nieusprawiedliwionego niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań, c) z powodu prowadzenia działalności sprzecznej, konkurencyjnej lub nie dającej się pogodzić z obowiązkami wynikającymi z członkostwa lub celami Stowarzyszenia, d) zalegania w płatnościach składek członkowskich przez okres roku kalendarzowego, e) skazania prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 17

Od uchwał, o których mowa w § 10 ust. 2, § 11 ust. 2, § 12 ust. 2 oraz § 16 pkt 2 przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ich ogłoszenia do Walnego Zgromadzenia Członków. Złożenie odwołania nie wstrzymuje skutków prawnych uchwał, o których mowa w zdaniu 1.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków, o której mowa w ust. 1 jest ostateczna. Uchwała jest podejmowana na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków.
Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zgromadzenie Członków, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata.
W przypadku utraty członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, powołanie nowego członka następuje do końca okresu trwającej kadencji.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 20

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 21

Walne Zgromadzenie Członków zbiera się na posiedzenia zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia Członków jest zwoływane co najmniej raz w roku przez prezesa Zarządu Stowarzyszenia. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, informuje Zarząd wszystkich członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed jego terminem.
Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków jest zwoływane przez Zarząd na podstawie: a) uchwały Zarządu, b) uchwały Komisji Rewizyjnej, c) pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem podpisanego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia uchwały lub doręczenia Zarządowi wniosku.

§ 22

Głosowania Walnego Zgromadzenia Członków są jawne, chyba że przepisy niniejszego Statutu stanowią inaczej.
W razie niemożliwości podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków z powodu braku wymaganego kworum, Zarząd niezwłocznie wyznaczy kolejny termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Wówczas uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalania zmian Statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 17,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przeznaczeniu jego majątku i likwidatora.

§ 24

W skład zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób, w tym Prezes, Wiceprezes oraz Skarbnik. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Prezes kieruje działalnością Zarządu oraz przewodniczy obradom Walnego Zgromadzenia Członków z zastrzeżeniem ust. 3.
Walne Zgromadzenie Członków może powołać na przewodniczącego innego członka Stowarzyszenia niż Prezes Zarządu.

§ 25

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności: a) realizacja celów Stowarzyszenia, b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, c) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu Stowarzyszenia, d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, e) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, f) udzielanie pełnomocnictw, g) podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa zgodnie z § 11 ust. 2, oraz § 16 pkt 3, h) podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia finansowane ze środków Stowarzyszenia. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną.

§ 26

Prezes Zarządu jest powoływany w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Wyboru pozostałych członków Zarządu dokonuje w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa.

§ 27

Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą:
śmierci,
złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
utraty członkostwa,
odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 28

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) kontrolowanie działalności Zarządu, 2) składanie wniosków z kontroli na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków, 3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, 4) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, 5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Walnego Zgromadzeniu Członków.
Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do: 1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 2) żądania od członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
Rozdział V – Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§30

Przychody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:
składek członkowskich,
wpłat członków wspierających,
darowizn, spadków, zapisów,
majątku nieruchomego i ruchomego,
dotacji, subwencji.
§31

1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji działalności statutowej. 2. Darowizny, spadki, zapisy, mogą być przeznaczane na oznaczone cele statutowe zgodnie z decyzją Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu statutowego.

§ 32

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są: Prezes Zarządu, lub członek Zarządu i Skarbnik działający łącznie.

§ 33

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz.1817) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 34

Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI – Oddziały terenowe

§ 35

Oddziały terenowe są jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, powoływanymi uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na wniosek minimum dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Oddziały Stowarzyszenia działają na obszarze określonym w uchwale Zarządu Stowarzyszenia powołującej Oddziały.
Oddziały terenowe podlegają władzom krajowym Stowarzyszenia, działają w oparciu o niniejszy statut i programy przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 36

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 2) Zarząd Oddziału, 3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
W sprawach nieuregulowanych odrębnie, do władz oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia statutu dotyczące władz krajowych.

§ 37

Walne Zebranie członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia i jest zwoływane co najmniej raz na dwa lata przez Zarząd Oddziału.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy: 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, 2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, 3) uchwalanie programów działalności Oddziału na trenie działania Stowarzyszenia, z uwzględnieniem możliwości finansowych Oddziału, 4) wybór władz Oddziału, 6) uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych na zebraniu, 7) realizacja uchwał władz krajowych Stowarzyszenia.
O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed jego terminem.

§ 38

W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą; 1) członkowie Stowarzyszenia zrzeszeni w danym Oddziale – z czynnym i biernym prawem wyborczym; członkowie wspierający – bez praw wyborczych, z głosem doradczym 2) przedstawiciele władz krajowych – z głosem doradczym.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 3/5 członków Oddziału.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 39

Zarząd Oddziału składa się z trzech osób : Prezesa Oddziału, Sekretarza Oddziału i skarbnika Oddziału.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 1) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału i wykonywanie zadań statutowych zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków Zarządu Stowarzyszenia, 2) reprezentowanie Oddziału stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu, 3) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o powołanie jednostek działalności gospodarczej, 4) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, 5) gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Stowarzyszenia, 6) uchwalanie okresowych planów pracy i preliminarzy sporządzanych w oparciu o wytyczne Zarządu Stowarzyszenia i przedkładanie ich Zarządowi Stowarzyszenia, 7) opracowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz przesyłanie ich Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 40

Zebranie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes, bądź Sekretarz.
Do ważności uchwał Zarządu oddziału niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków.

§ 41

Kadencja Zarządu Oddziału trwa cztery lata.
Uchwały władz Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 42

Oświadczenia woli w imieniu Oddziału składają Prezes Oddziału samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

§ 43

Oddział realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia.
Działalność Oddziału zgodna jest z: 1) obowiązującym prawem, 2) statutem Stowarzyszenia, 3) uchwałami Walnego Zgromadzenia członków, 4) uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.

§ 44

Finanse i rozliczenia pomiędzy Zarządem Oddziału a Zarządem Stowarzyszenia przeprowadzane są zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 45

Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek: 1) Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, lub 2) Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Rozdział VII -Postanowienia końcowe

§ 46

Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej połowy wszystkich członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 47

Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 ważnie oddanych głosów w obecności co najmniej 3/4 wszystkich członków uprawnionych go głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa likwidatora jego majątku.